当前位置:首页 >> 其它语言学习 >>

三字经带拼音可直接打印


rén

zhī

chū

xìng běn shàn

xìng xiāng jìn

xí xiāng yuǎn

人之初,性本善。性相近,习相远。
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān

苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。
xī m?ng mǔ z? lín chǔ zǐ bù xu? duàn jī zhù

昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。
d?u yān shān yǒu yì fāng jiào wǔ zǐ míng jù yáng

窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。
yǎng bú jiào fù zhī gu? jiào bù yán shī zhī duò

养不教,父之过。教不严,师之惰。
zǐ bù xu? fēi suǒ yí y?u bù xu? lǎ o h? w?i

子不学,非所宜。幼不学,老何为。
yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī yì

玉不琢,不成器。人不学,不知义。
wéi r? n zǐ fāng shào shí qīn shī yǒu xí lǐ yí

为人子,方少时。亲师友,习礼仪。
xiāng jiǔ líng n?ng wēn xí xiào yú qīn suǒ dāng zhí

香九龄,能温席。孝于亲,所当执。
1

róngsuì néng ràng

yú zhǎngxiān zhī

融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。
shǒu xiào tì cì jiàn w?n zhī mǒu shù shí mǒu w?n

首孝悌,次见闻。知某数,识某文。
yī ?r shí shí ? r bǎ i bǎi ?r qiān qiān ?r wàn

一而十,十而百。百而千,千而万。
sān cái zhě tiān dì rén sān guāng zhě rì yuè xīng

三才者,天地人。三光者,日月星。
sān gāng zhě jūn chén yì fù zǐ qīn fū fù shùn

三纲者,君臣义。父子亲,夫妇顺。
yuē chūn xià yuē qiū dōng cǐ sì shí yùn bù qi?ng

曰春夏,曰秋冬。此四时,运不穷。
yuē nán běi yuē xī dōng cǐ sì fāng yìng hū zhōng

曰南北,曰西东。此四方,应乎中。
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ cǐ wǔ xíng běn hū shù

曰水火,木金土。此五行,本乎数。
yuē r?n yì lǐ zhì xìn cǐ wǔ cháng bù r?ng wěn

曰仁义,礼智信。此五常,不容紊。
dào liáng shū mài shǔ jì cǐ
2

liùr?n suǒ

shí

稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ cǐ liù chù r?n suǒ sì

马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。
yuē xǐ nù yuē ā i jù ài wù yù qī qíng jù

曰喜怒,曰哀惧。爱恶欲,七情具。
páo tǔ g? mù shí jī n sī yǔ zhú nǎi bā yīn

匏土革,木石金。丝与竹,乃八音。
gāo zēng zǔ fù ?r shēn shēn ?r zǐ zǐ ? r sū n

高曾祖,父而身。身而子,子而孙。
zì zǐ sū n zhì xuán zēng nǎi jiǔ zú r?n zhī lú n

自子孙,至玄曾。乃九族,人之伦。
fù zǐ ēn fū fù c?ng xiōng z? yǒu dì z? gōng

父子恩,夫妇从。兄则友,弟则恭。
zhǎng y?u xù yǒu yǔ p?ng jūn zé jìng chén zé zhōng

长幼序,友与朋。君则敬,臣则忠。
cǐ shí yì r?n suǒ t?ng fán xùn m?ng xū jiǎng jiū

此十义,人所同。凡训蒙,须讲究。
xiáng xùn gǔ míng jù d?u w?i xu? zhě bì yǒu chū

详训诂,明句读。为学者,必有初。
xiǎo xu? zhōng zhì sì shū lún yǔ zhě
3

?r shí

piān

小学终,至四书。论语者,二十篇。
qún dì zǐ jì shàn yán m?ng zǐ zhě qī piān zhǐ

群弟子,记善言。孟子者,七篇止。
jiǎng dào d? shuō r?n yì zu? zhōng yōng zǐ sī bǐ

讲道德,说仁义。作中庸,子思笔。
zhōng bù piān yōng bú yì zu? tà xu? nǎi zēng zǐ

中不偏,庸不易。作大学,乃曾子。
zì xiū qí zhì píng zhì xiào jīng tōng sì shū shú

自修齐,至平治。孝经通,四书熟。
rú liù jīng shǐ kě dú shī shū yì lǐ chūn qiū

如六经,始可读。诗书易,礼春秋。
hào liù jīng dāng jiǎng qiū yǒu lián shān yǒu guī cáng

号六经,当讲求。有连山,有归藏。
yǒu zhōu yì sān yì xiáng yǒu diǎn m? yǒu xùn gào

有周易,三易详。有典谟,有训诰。
yǒu shì mìng shū zhī ào wǒ zhōu gōng zu? zhōu lǐ

有誓命,书之奥。我周公,作周礼。
zhù liù guān cún zhì tǐ dà xiǎo dài zhù lǐ jì

著六官,存治体。大小戴,注礼记。
shù sh?ng yán lǐ yu? b?i yuē gu? fēng
4

yuē

yǎ s?ng

述圣言,礼乐备。曰国风,曰雅颂。
hào sì shī dāng fěng yǒng shī jì wáng chūn qiū zuò

号四诗,当讽咏。诗既亡, 春秋作。
yù bāo biǎn bi? shàn ? sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

寓褒贬,别善恶。三传者,有公羊。
yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng jīng jì míng fāng dú zǐ

有左氏,有谷梁。经既明,方读子。
cuō qí yào jì qí shì wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

撮其要,记其事。五子者,有荀扬。
w?n zhōng zǐ jí lǎo zhuāng jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

文中子,及老庄。经子通,读诸史。
kǎo shì xì zhī zhōng shǐ zì xī nóng zhì huáng dì

考世系,知终始。自羲农,至黄帝。
hào sān huáng jū shàng shì táng yǒu yú h à o ? r dì

号三皇,居上世。唐有虞,号二帝。
xiāng yī xùn chēng shèng shì xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

相揖逊, 称盛世。夏有禹,商有汤。
zhōu w?n wǔ chēng sān wáng xià chuán zǐ jiā tiān xià

周文武,称三王。夏传子,家天下。
sì bǎi zǎi qiān xià sh? tāng fá
5

xià

guó hào shāng

四百载,迁夏社。汤伐夏,国号商。
liù bǎi zǎi zhì zh?u wáng zhōu wǔ wáng shǐ zhū zh?u

六百载,至纣亡。周武王,始诛纣。
bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

八百载,最长久。周辙东,王纲坠。
chěng gān gē shàng yóu shuì shǐchūn qiū zhōng zhàn gu?

逞干戈,尚游说。始春秋,终战国。
wǔ bà qiáng qī xi?ng chū yíng qín shì shǐ jiān bìng

五霸强,七雄出。嬴秦氏,始兼并。
chuán ?r shì chǔ hàn zhēng gāo zǔ xīng hàn y? jiàn

传二世,楚汉争。高祖兴,汉业建。
zhì xiào píng wáng mǎng cuàn guāng wǔ xīng w?i dōng hàn

至孝平,王莽篡。光武兴,为东汉。
sì bǎi nián zhōng yú xiàn w?i shǔ wú zhēng hàn dǐng

四百年,终于献。魏蜀吴,争汉鼎。
hào sān gu? qì liǎng jìn s?ng qí jì liáng chén chéng

号三国,迄两晋。宋齐继,梁陈承。
wéi nán cháo dū jīn lí ng běi yuán wèi fēn dōng xi

为南朝,都金陵。北元魏,分东西。
yǔ w?n zhōu yǔ gāo qí dài zhì suí
6宇文周,与高齐。迨至隋,一土宇。
bú zài chuán shī tǒng xù táng gāo zǔ qǐ yì shī

不再传,失统绪。唐高祖,起义师。
chú suí luàn chuàng guó jī ?r shí chuán sān bǎi zǎi

除隋乱,创国基。二十传,三百载。
liáng mi? zhī gu? nǎi gǎi liáng táng jì n jí hàn zhōu

梁灭之,国乃改。梁唐晋,及汉周。
chēng wǔ dài jiē yǒu y?u yán sòng xīng shòu zhōu shàn

称五代,皆有由。炎宋兴,受周禅。
shí bā chuán nán běi hùn liáo yǔ jī n dì hào fēn

十八传,南北混。辽与金,帝号纷。
dài miè liáo sòng yóu cún zhì yuán xīng jīn xù xiē

迨灭辽,宋犹存。至元兴,金绪歇。
yǒu s?ng shì yì t?ng mi? bìng zhōng guó jiān róng dí

有宋世,一同灭。并中国,兼戎狄。
míng tài zǔ jiǔ qīn shī chuán jiàn wén fāng sì sì

明太祖,久亲师。传建文,方四祀。
qiān běi jīng yǒng l? sì dài chóng zhēn méi shān shì

迁北京,永乐嗣。迨崇祯,煤山逝。
qīng tài zǔ yīng jǐng mìng jìng sì fāng
7

kè dà dì ng

清太祖,膺景命。靖四方,克大定。
zhì xuān tǒng nǎi dà t?ng shí èr shì qīng zuò zhōng

至宣统,乃大同。十二世,清祚终。
dú shǐ zhě kǎo shí lù tōng gǔ jī n ru? qīn mù

读史者,考实录。通古今,若亲目。
kǒu ?r s?ng xīn ?r w?i cháo yú sī xī yú sī

口而诵,心而维。朝于斯,夕于斯。
xī zhòng ní shī xiàng tuó gǔ sh?ng xián shàng qín xu?

昔仲尼,师项橐。古圣贤,尚勤学。
zhào zhōng lìng dú lǔ lú n bǐ jì shì xu? qiě qín

赵中令,读鲁论。彼既仕,学且勤。
pī pú biān xiāo zhú jiǎn bǐ wú shū qiě zhī miǎn

披蒲编,削竹简。彼无书,且知勉。
t?u xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bú jiào zì qín kǔ

头悬梁,锥刺股。彼不教,自勤苦。
rú náng yí ng rú yì ng xuě jiā suī pín xué bú chuò

如囊萤,如映雪。家虽贫,学不辍。
rú fù xīn rú guà jiǎo shēn suī láo y?u kǔ zhu?

如负薪,如挂角。身虽劳,犹苦卓。
sū lǎo quán ?r shí qī shǐ
8f? nshū苏老泉,二十七。始发奋,读书籍。
bǐ jì lǎ o y?u huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎ o s ī

彼既老,犹悔迟。尔小生,宜早思。
ruò liáng hào bā shí èr duì dà tí ng kuí duō shì

若梁灏,八十二。对大廷,魁多士。
bǐ jì ch?ng zh?ng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì

彼既成,众称异。尔小生,宜立志。
yíng bā suì n?ng yǒng shī mì qī suì néng fù qí

莹八岁,能咏诗。泌七岁,能赋棋。
bǐ yǐng wù r?n chēng qí ěr yòu xué dāng xiào zhī

彼颖悟,人称奇。尔幼学,当效之。
cài wén jī néng biàn qí n xi? dào yùn n?ng yǒng yín

蔡文姬,能辨琴。谢道韫,能咏吟。
bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ě r ná n zǐ dāng zì jǐng

彼女子,且聪敏。尔男子,当自警。
táng liú yàn fāng qī suì jǔ sh?n t?ng zu? zh?ng zì

唐刘晏,方七岁。举神童,作正字。
bǐ suī y?u shēn yǐ shì ěr y?u xu? miǎn ?r zhì

彼虽幼,身已仕。尔幼学,勉而致。
yǒu w?i zhě yì ru? shì quǎn shǒu y?
9sī ch?n

有为者,亦若是。犬守夜,鸡司晨。
gǒu bù xu? h? w?i r?n cán tǔ sī fēng niàng mì

苟不学,曷为人。蚕吐丝,蜂酿蜜。
rén bù xué bù rú wù yòu ér xué zhuàng ér xí ng

人不学,不如物。幼而学,壮而行。
shàng zhì jūn xià zé mí n yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

上致君,下泽民。扬名声,显父母。
guāng yú qián yù yú hòu r?n yí zǐ jīn mǎn yíng

光于前,裕于后。人遗子,金满赢。
wǒ jiào zǐ w?i yì jīng qín yǒu gōng xì wú yì

我教子,惟一经。勤有功,戏无益。
ji? zhī zā i yí miǎn lì

戒之哉,宜勉力。

10


相关文章:
三字经带拼音可直接打印_图文.xls
三字经带拼音可直接打印 - rén zhī chū xìng běn shàn
三字经拼音完美版直接打印 (1).doc
三字经拼音完美版直接打印 (1) - rén zhī chū xìng běn
直接打印版带注音三字经.doc
直接打印版带注音三字经 - 传统蒙学读物,A4幅面,已经编校完好,可直接打印。上传存档。... 直接打印版带注音三字经_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。传统蒙学读物...
三字经全文带拼音版直接打印.doc
三字经全文带拼音直接打印 - 三字经 rén zhī chū 人 xì ng
三字经带拼音可直接打印.doc
三字经带拼音可直接打印 - rén zhī chū xìng běn shàn
三字经全文带拼音完整版可打印.doc
三字经全文带拼音完整版可打印 - 三字经 rén zhī chū 人之初 , x
三字经带拼音可直接打印(根据小学教材修改版).doc
三字经带拼音可直接打印(根据小学教材修改版) - rén zhī chū xìn
三字经带拼音课直接打印_图文.xls
三字经带拼音直接打印 - rén zhī chū 人之初 gǒu bú jià
三字经全文带拼音完整版---打印版.doc
三字经全文带拼音完整版---打印版 - 三字经 第一部分 注: 本部分讲述的是教育和学习对儿童成长的重要性,后天教育及时,方法正确,可以使儿童成为有用之材 rén ...
三字经 带拼音 可打印.doc
三字经 带拼音 可打印 - 三字经 rén 人 xì ng 性 gǒu 苟 ji
三字经全文带拼音打印版---经典.doc
三字经全文带拼音打印版---经典 - 三字经 rén zhī 人 gǒu 苟 x
三字经全文带拼音完整版---打印版.doc
三字经全文带拼音完整版---打印版 - 三字经 rén 人 xì ng 性 gǒ
三字经全文带拼音---打印版.doc
三字经全文带拼音---打印版 - 三字经 rén 人 xì ng 性 gǒu 苟
三字经全文带拼音---打印版.doc
三字经全文带拼音---打印版 - 三字经 rén 人 xì ng 性 gǒu 苟
三字经注音版(适合打印稿).doc
三字经注音版(适合打印稿)_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。《三字经》全文 r?n
三字经带拼音.doc
三字经带拼音 - 三字经 rén zhī chū xìng běn shàn x
带拼音三字经打印版4页.doc
带拼音三字经打印版4页_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。三字经 r?n zhī chū ...三字经全文带拼音【打印... 17页 免费 三字经带拼音可直接打印 10页 免费 ...
三字经带拼音.doc
三字经带拼音_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。三字经,带拼音,适合幼儿、小学生使用
三字经 带拼音.doc
三字经 带拼音_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。三字经 一年级古诗 带拼音 rén
三字经带拼音.doc
三字经带拼音 - 《三字经》全文(注音) rén zhī chū xìng bě
更多相关标签: