当前位置:首页 >> 文学研究 >>

人教版小学古诗大全


【 小 学一 年级 】 上册 :
yī qù ?r sān li

一去二三里
yī qù ?r liù sān qī li zu? yān bā cūn jiǔ sì shí wǔ zhī jie huā

一去二三里,烟村四五家,
tíng tái

亭台六七座,八九十枝花。
huà


yuǎn kàn shān yǒu chūn qù huā hái s? zài jìn tīng shuǐ r?n lái niǎo wú shēng bù jīng

远看山有色,近听水无声。 春去花还在,人来鸟不惊。
jìng y? sī lǐ bái

静夜思(李白)
chuáng qián míng yu? guāng jǔ t?u wàng míng yu? yí dī shì t?u dì shàng shuāng sī gù xiāng

床 前明月光,疑是地上 霜 。 举头望明月,低头思故乡。
【 小 学一 年级 】 下册 :
chūn xiǎo m?ng hào rán

春晓(孟浩然)
chūn mián y? bù jiào xiǎo yǔ shēng chù huā chù lu? w?n zhī tí niǎo

春眠不觉晓,处处闻啼鸟。
lái fēng duō shǎo

夜来风雨声,花落知多少。
-1-

cūngāo dǐng

村居(高鼎)
cǎo zhǎng yīng fēi ?r t?ng fàng xu? ?r guī yu? tiān lái zǎo fú dī yáng liǔ zuì qīng yān

草长莺飞二月天,拂堤扬柳醉青烟。
máng ch?n dōng fēng fàng zhǐ yuān

儿童放学归来早,忙趁东风放纸鸢。
suǒ jiàn yuán m?i

所见(袁枚)
mù yì t?ng yù qí huáng niú bǔ míng chán gē shēng zh?n lín hū rán bì kǒu yu? lì

牧童骑黄牛,歌声振林樾。 意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。
xiǎo chí yáng wàn lǐ

小池(杨万里)
quán yǎn xiǎo h? wú shēng xī cái lù xì liú shù zǎo yīn zhào shuǐ yǒu qīng tíng ài qíng r?u

泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。
jiān jiān jiǎo lì shàng t?u

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。
【 小 学二 年级 】 上册 :
z?ng liú jǐng w?n sū shì

赠刘景文(苏轼)
h? yī jìn yǐ wú qíng yǔ xū gài jì jú zuì cán y?u yǒu ào shuāng zhī lǜ shí

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲 霜 枝。
nián hǎo jǐng jūn shì ch?ng huáng jú

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。
-2-

shān háng

山行(杜牧) 远上寒山石径斜,白云生处有人家。 停车坐爱枫林晚, 霜 叶红于二月花。
huí xiāng ǒu shū h? zhī zhāng tíng chē zuò ài fēng lín wǎn shuāng yè hóng yú èr yuè huā yuǎn shàng hán shān shí jìng xié bái yún shēng chù yǒu rén jiā

回乡偶书(贺知章) 少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。 儿童相见不相识,笑问客从何处来。
z?ng wāng lún lǐ bái ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí xiào wèn kè cóng hé chù lái shǎo xiǎo lí jiā lǎo dà huí xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi

赠汪伦(李白) 李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。 桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。
【 小 学二 年级 】 下册 :
fù d? gǔ yuán cǎo s?ng bi? bái jū yì táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ bù jí wāng lún sòng wǒ qíng lǐ bái chéng zhōu jiāng yù háng hū wén àn shàng tà gē shēng

赋得古原草送别(白居易) 离离原上草,一岁一枯荣。 野火烧不尽,春风吹又生。
-3yě huǒ shāo bú jìn chūn fēng chuī yòu shēng lí lí yuán shàng cǎo yī suì yī kū róng

远芳侵古道,晴翠接荒城。 又送王孙去,萋萋满别情。
xiǔ xīn shì xú gōng diàn yáng wàn lǐ yòu sòng wáng sūn qù qī qī mǎn bié qíng

yuǎn fāng

qīndào

qíng

cuì

jiē huāngchéng

宿新市徐公店(杨万里) 篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。 儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。
wàng lú shān pù bù lǐ bái ér tóng jí zǒu zhuī huáng dié fēi rù cài huā wú chù xún lí luò shū shū yī jìng shēn shù tóu huā luò wèi chéng yīn

望庐山瀑布(李白)
rì fēi zhào xiāng lú shēng zǐ liú zhí xià yān yáo yí kàn shì pù yín bù h? guà qián chuān lu? jiǔ tiān

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。
sān qiān chǐ

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。
ju? jù dù fǔ

绝句(杜甫)
liǎng g? huáng lí chuāng hán xī míng cuì liǔ xuě yì m?n xíng bái b? dōng lù shàng qīng tiān wú wàn li chuán

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。
lǐng qiān qiū

窗 含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

-4-

【 小 学三 年级
y? shū

】 上 册:
suǒ jiàn y? shào wēng

夜书所见(叶绍翁)
xiāo xiāo zhī yǒu wú ?r y? s?ng hán shēng cù zhī jiāng shàng y? shēn qiūfēng lí lu? d?ng yī k? qíng

萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。
t?ng tiāo dēng míng

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。
jiǔ yu? jiǔ rì yì shān dōng xiōng dì wáng w?i

九月九日忆山东兄弟(王维)
dú yáo zài yì xiāng w?i yì k? chù měi f?ng jiā biàn chā zhū ji? yú b?i shǎo sī yī qīn r?n

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。
zhī xiōng dì dēng gāo

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
wàng tiān m?n shān táng lǐ bái

望天门山(唐)(李白)
tiān m?n zhōng duàn chǔ jiāng kāi liǎng àn qīng shān xiāng duì chū bì gū shuǐ dōng liú fān yī piàn zhì rì cǐ huí

天门中断楚江开,碧水东流至此回。
biān lái

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。
yǐn hú shàng chū qíng h?u yǔ běi s?ng sū shì

饮 湖 上 初 晴 后 雨 (北 宋 ) ( 苏 轼 )
shuǐ guāng liàn yàn qíng fāng hǎo yù bǎ xī hú bǐ xī zǐ shān s? kōng měng mǒ yǔ yì qí

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。
dàn zhuāng n?ng zǒng xiāng yí

欲把西湖比西子,淡 妆 浓抹总相宜。

-5-

【 小 学三 年级

】 下 册:
h? zhī zhāng

yǒng liǔ

咏柳(贺知章)
bì bù yù zhuāng ch?ng yī zhī xì y? shù gāo chū wàn tiáo chuí xià ?r yu? chūn fēng lǜ sì sī tāo

碧玉 妆 成一树高,万条垂下绿丝绦。
shuí cái jiǎn dāo

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。
chūn rì zhū xī

春日(朱熹)
sh?ng rì xún fāng d? sì shuǐ bīn wú wàn biān guāng jǐng zǐ yī shí xīn

胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。
děng xián shí dōng fēng miàn qiān h?ng zǒng shì chūn

等闲识得东风面,万紫千红总是春。
qǐ qiǎo táng lín ji?

乞巧(唐)(林杰)
qī jiā xī jiā jīn xiāo kàn qǐ bì xiāo yu? qiān niú zhī nǚ sī dù jī h? qiáo

七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。
qiǎo wàng qiū chuān jìn h?ng wàn tiáo

家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。
cháng ? lǐ shāng yǐn

嫦娥(李商隐)
yún cháng mǔ ? píng fēng zhú yǐng shēn yìng huǐ tōu líng yào cháng h? bì jiàn lu? xiǎo xīng ch?n y? y? xīn

云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。
hǎi qīng tiān

嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。

-6-

【 小 学四 年级 】 上册 :
tí xī lín bì sū shì

题西林壁(苏轼)
h?ng kàn ch?ng lǐng bù shí lú c? ch?ng fēng mù yuǎn jìn gāo dī g? cǐ bù t?ng

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。
shān zhēn miàn zhī yuán shēn zài shān zhōng

不识庐山真面目,只缘身在此山中。
you shān xī cūn lù you

游山西村(陆游)
m? xiào n?ng jiā fù là yí jiǔ wú hún lù fēng nián liú liǔ àn k? zú jī yī tún cūn

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。
shān zh?ng shuǐ huā míng y?u

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
huáng h? l?u s?ng m?ng hào rán zhī guǎng líng lǐ bái

黄鹤楼送孟浩然之广陵(李白)
gù gū r?n xī cí huáng h? bì l?u yān huā sān yu? xià yáng zhōu jì liú

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。
fān yuǎn yǐng kōng jìn w?i jiàn cháng jiāng tiān

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。
s?ng yuán ?r shǐ ān xī wáng w?i

送元二使安西(王维)
w?i ch?ng cháo yǔ yì yī qīng ch?n bēi jiǔ k? xī sh? qīng qīng liǔ chū yáng guān wú s? gù xīn r?n

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。
quàn jūn g?ng jìn

劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。

-7-

【 小 学四 年级 】 下册 :
dú zu? jìng tíng shān lǐ bái

独坐敬亭山(李白)
zh?ng niǎo gāo fēi jìn yàn gū zhǐ yún dú qù xián

众鸟高飞尽,孤云独去闲。
xiāng kàn liǎng bù yǒu jìng tíng shān

相看两不厌,只有敬亭山。
wàng d?ng tíng liú yǔ xī

望洞庭(刘禹锡)
hú guāng qiū yu? liǎng xiāng h? wú cuì tán miàn bái yín wú pán fēng jìng w?i li yī m?

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。
yáo wàng d?ng tíng shān qīng lu?

遥望洞庭山无翠,白银盘里一青螺。
yì jiāng nán bái jū yì

忆江南(白居易)
jiāng nán rì hǎo fēng jǐng jiù c?ng ān lǜ rú lán

江南好,风景旧曾谙。
chū jiāng huā h?ng sh?ng huǒ n?ng bù chūn lái jiāng shuǐ yì jiāng nán

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。 能不忆江南?
xiāng cūn sì yu? wēngjuǎn

乡村四月(翁卷)
lǜ biàn shān yuán bái sì mǎn chuān zǐ cái guī shēng li le yǔ rú yān

绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。
xiāng cūn yu? xián r?n shǎo cán sāng y?u chā tián

乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。
-8-shí tián yuánxìng

chūnfàn ch?ng dà

四时田园杂兴· 日(范成大) 春
tǔ sh? gāo yù d?ng yǔ y?u pín lǜ cuī xiù wàn lín cǎo qiān huā jiā biān sǔn yī xiǎng kāi gu? qiáng lái

土膏欲动雨频催,万草千花一饷开。
h?u huāng qí

舍后荒畦犹绿秀,邻家鞭笋过墙来。
yú gē zǐ zhāng zhì h?

渔歌子(张志和)
xī sāi shān qián bái lì lǜ lù suō fēi yī táo huā liú shuǐ guì xì yǔ bù yú xū f?i guī

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。
qīng ru? xi? fēng

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。
【 小 学五 年级 】 上册 :
b? chuán guā zhōu wáng ān shí

泊船瓜洲(王安石)
jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān àn zhōng shān zhī míng yu? h? g? shù zh?ng shān wǒ hái

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。
chūn fēng y?u lǜ jiāng nán shí zhào

春风又绿江南岸,明月何时照我还。
qiū sī zhāng jí

秋思(张籍)
lu? yáng ch?ng li fù jiàn qiū fēng bù jìn yù zu? jie lín shū fā yì y?u wàn zh?ng kāi fēng

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。
kǒng cōng cōng shuō xíng r?n

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。
-9-

cháng xiāng sīlán xìng

d?

长相思(纳兰性德)
shān shēn xiàng yú guān fēng guō yī ch?ng nà yī pàn háng g?ng bù ch?ng xuě shuǐ yī ch?ng y? yī gù shēn qiān zhàng dēng g?ng yuán wú cǐ shēng

山一程,水一程, 身向榆关那畔行,夜深千帐灯。 风一更,雪一更,
suì xiāng xīn m?ng

聒碎乡心梦不成,故园无此声。
【 小 学五 年级 】 下册 :
mù t?ng lǚ yán

牧童(吕岩)
cǎo guī pū lái h?ng bǎo yě liù qī li h?u dí bù n?ng wǎn fēng sān tuō suō yī w? sì shēng yu? míng

草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。
fàn huáng hūn

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。
zhōu gu? ān r?n s?ng yáng w à n l ǐ

舟 过 安 仁 (宋 )( 扬 万 里 )
yī y? yú chuán liǎng xiǎo t?ng yǔ dōu zhāng sǎn shōu gāo tíng zhào zu? chuán zhōng bú shì zhē t?u shì shǐ fēng

一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。
guài shēng wú

怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

- 10 -

qīng píng

l?

cūnxīn

清平乐· 居(辛弃疾) 村
máo zuì dà zuì li ?r xǐ wú chú xiǎo yán dī xiǎo hǎo xī shàng qīng qīng cǎo bái fā shuí jie wēng jī l?ng ǎo

茅檐低小,溪上青青草。
yīn xiāng m?i d?u ?r xī wú dōng lài

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?
zhōng ?r zh?ng zhī xī t?u w?

大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。
bāo lián p?ng

最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬。
【 小 学六 年 级 】 上册 :
shī jīng cǎi wēi ji? xuǎn

诗经· 薇(节选) 采
xī jīn wǒ wǒ wǎng lái yǐ sī yáng liǔ yǔ xuě yī fēi yī fēi

昔我往矣,杨柳依依。 今我来思,雨雪霏霏。
chūn y? xǐ yǔ d ù f ǔ

春夜喜雨(杜甫)
hǎo yǔ zhī shí rù jù ji? y? hēi dāng chūn nǎi rùn wù xì fā shēng wú shēng dú míng

好雨知时节,当春乃发生。
suí fēng qián yě jìng yún

随风潜入夜,润物细无声。
jiāng chuán huǒ

野径云俱黑,江船火独明。

- 11 -

xī jiāng yu?

y?

xíng huáng shā

dào zhōng

xīn

西江月· 行黄沙道中(辛弃疾) 夜
míng yu? dào qī jiù shí bi? zhī jīng qu? shuō fēng nián qīng fēng bàn tīng qǔ y? míng chán piàn

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。
huā xiāng li bā g? wā shēng yī yǔ

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。
xīng tiān wài lín biān liǎng sān diǎn lù zhuǎn xī shān qián hū jiàn

七八个星天外,两三点雨山前。
máo diàn sh? qiáo

旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。
tiān jìng shā qiū yuán bái pǔ

天 净 沙 · (元 ) ( 白 朴 ) 秋
gū cūn lu? rì yī qīng shān lǜ cán xiá qīng yān lǎo shù hán yā

孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,
diǎn fēi h?ng yǐng xià bái cǎo h?ng y? huáng huā

一点飞鸿影下。
shuǐ

青山绿水,白草红叶黄花。
【 小 学六 年级 】 下册 :
qī bù shī sān gu? cáo zhí

七步诗(三国
zhǔ qí běn d?u zài zì chí fǔ zu? gēng xià rán lù d?u chǐ zài

曹植)
yǐ w?i zhī fǔ zhōng qì h? tài jí

煮豆持作羹,漉豉以为汁, 萁在釜下然,豆在釜中泣。
t?ng gēn shēng xiāng jiān

本自同根生,相煎何太急?
- 12 -

niǎo míng jiàn

wáng w?i

鸟鸣涧(王维)
r?n xián guì yu? huā lu? y? jìng chūn shān kōng

人闲桂花落,夜静春山空。
chū jīng shān niǎo shí míng chūn jiàn zhōng

月出惊山鸟,时鸣春涧中。
fú r?ng l?u s?ng xīn jiàn wáng chāng líng

芙蓉楼送辛渐(王昌龄)
hán yǔ lián jiāng y? yǒu rù wú píng míng s?ng yī k? chǔ shān zài yù gū hú

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。
lu? yáng qīn rú xiāng w?n piàn bīng xīn

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。
jiāng pàn dú bù xún huā dù fǔ táng

江畔独步寻花(杜甫
huáng sì niáng jia liú lián xì di? huā shí mǎn shí qī wǔ qiān duǒ zì wàn

[唐 ])
duǒ yā zhī qià dī tí

黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。
zài jiāo yīng qià

留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。
shí huī yín míng y ú qiān

石灰吟(明)(于谦)
qiān chuí wàn fěn shēn suì záo gǔ chū shēn shān hún bú pà li? yào huǒ f?n shāo ru? děng xián zài r?n jiān

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。
liú qīng bái

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

- 13 -

zhú

shí

zh?ng xi?

竹石(郑燮)
yǎo dìng qīng shān qiān m? wàn jī bù fàng sōng lì r?n gēn yuán zài ěr dōng nán p? xī yán zhōng běi fēng

咬定青山不放松,立根原在破岩中。
hái jiān r?n

千磨万击还坚韧,任尔东南西北风。
w?n guān jūn shōu h? nán h? běi táng dù fǔ

闻官军收河南河北(唐)(杜甫)
jiàn wài qu? bái jí kàn rì c?ng hū chuán shōu qī fàng bā zi gē ch?u xū jì h? běi zài chū w?n tì l?i shū bàn mǎn xǐ yī shang yù kuáng

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。
màn juǎn shī qīng chūn zu?

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。
z?ng jiǔ xiá hǎo huán xiāng

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。
xiá chuān wū biàn xià xiāng yáng xiàng lu? yáng

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。
jǐ hài zá shī gōng zì zhēn

己亥杂诗(龚自珍)
jiǔ zhōu shēng qì wǒ shì fēng l?i s?u wàn bù mǎ jū qí yì yīn jiū kě āi cái

九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。
quàn tiān gōng zh?ng dǒu g? jiàng r?n

我劝天公重抖擞,不拘一格降人材!
huàn xī shā sū shì

浣溪沙(苏轼)
you sì lín lán qí shuǐ qīng quán xī xī sì xī liú

游蕲水清泉寺,
shuǐ

寺临兰溪,溪水西流。
- 14 -

shān xià

lán

yá lù yǔ

duǎn jìn jìng zǐ wú guī

xī ní tí

山下兰芽短浸溪,
sōng jiān shā xiāo xiāo shuí dào mù

松间沙路净无泥。 萧萧暮雨子规啼。
r?n shēng wú zài shǎo xī

谁道人生无再少?
m?n qián liú shuǐ shàng n?ng xiū jiāng bái

门前流水尚能西!
fā chàng huáng jī

休将白发唱黄鸡。
bǔ suàn zǐ s?ng bào hào rán zhī zh? dōng wáng guān

卜算子· 鲍浩然之浙东(王观) 送
shuǐ shì yù yǎn bō qù h?ng nà biān shān shì m?i m?i fēng jù

水是眼波横,山是眉峰聚。
w?n xíng r?n cái ru? yǎn yíng yíng chù guī h? qù chūn zhù

欲 问 行 人 去 那 边 ?眉 眼 盈 盈 处 。
shǐ s?ng chūn guī gǎn shàng chūn y?u s?ng jūn qiān wàn

才始送春归,又送君归去。
dào jiāng nán

若到江南赶上春,千万和春住。

- 15 -

其他:
bǔ suàn zǐ yǒng m?i

卜算子· 梅 咏
máo z? dōng

风 已是 俏 待到

雨 悬 也 山

驿 已是 无 零落

外 黄 意 成

赤橙黄 雨 当 装

绿 后 年 点

毛泽东 送春归,飞雪迎春 崖百丈冰,犹有花 不争春,只把春来 花烂漫时,她在丛 卜算子· 梅 咏 宋 陆游 断桥边,寂寞开无 昏独自愁,更著风 苦争春,一任群芳 泥碾作尘,只有香 菩萨蛮 大柏地 毛 泽 东 1933 年 夏 青蓝紫,谁持彩练 复斜阳,关山阵阵 鏖战急,弹洞前村 此关山,今朝更好 示儿
- 16 -

到 枝 报 中

。 俏。 。 笑。

主 和 妒 如

。 雨。 。 故。

当 苍 壁 看

空舞? 。 。 。

死 王

秦 但

宋陆游 去元知万事空,但悲不见九州同 师北定中原日,家祭无忘告乃翁 长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东到海,何时复西归。 少壮不努力,老大徒伤悲。 出塞 唐王昌龄 时明月汉时关,万里长征人未还 使龙城飞将在,不教胡马度阴山 人 教 版 小 学 生 必 背 古 诗 70 首 2009-06-29 10:38 江南(汉乐府) 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西, 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 敕勒歌(北朝民歌)
- 17 -

。 。

。 。

独 遥 渭 劝

故 孤

勒川,阴山下, 穷庐,笼盖四野, 苍苍,野茫茫, 吹草低见牛羊。 风(李峤) 解落三秋叶,能开二月花。 过江千尺浪,入竹万竿斜。 鹿柴(王维) 空山不见人,但闻人语响。 返景入深林,复照青苔上。 九月九日忆山东兄弟(王维) 在异乡为异客,每逢佳节倍思亲 知兄弟登高处,遍插茱萸少一人 送元二使安西(王维) 城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新 君更尽一杯酒,西出阳关无故人 静夜思(李白、唐朝) 床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。 送孟浩然之广陵(李白) 人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州 帆远影碧空尽,惟见长江天际流
- 18 -

敕 天似 天 风

。 。 。 。

。 。

朝辞白 两岸猿 日照香 飞流直 李白乘 桃花潭 天门中 两岸青 小 又 两个黄 窗含西 迟 泥

早发白帝城(李白) 帝彩云间,千里江陵一 声啼不住,轻舟已过万 望庐山瀑布(李白) 炉生紫烟,遥看瀑布挂 下三千尺,疑是银河落 赠汪伦(李白) 舟将欲行,忽闻岸上踏 水深千尺,不及汪伦送 望天门山(李白) 断楚江开,碧水东流至 山相对出,孤帆一片日 古郎月行(李白) 时不识月,呼作白玉盘 疑瑶台镜,飞在青云端 绝句(杜甫) 鹂鸣翠柳,一行白鹭上 岭千秋雪,门泊东吴万 绝句(杜甫) 日江山丽,春风花草香 融飞燕子,沙暖睡鸳鸯 江畔独步寻花(杜甫)
- 19 -

日还。 重山。 前川。 九天。 歌声。 我情。 此回。 边来。 。 。 青天。 里船。 。 。

黄师塔前江水东,春光懒困倚微 桃花一簇开无主,可爱深红爱浅 出塞(王昌龄、唐朝) 秦时明月汉时关,万里长征人未 但使龙城飞将在,不教胡马度阴 芙蓉楼送辛渐(王昌龄) 寒雨连江夜入吴,平明送客楚山 洛阳亲友如相问,一片冰心在玉 春晓(孟浩然、唐朝) 春眠不觉晓,处处闻啼鸟。 夜来风雨声,花落知多少? 登鹳雀楼(王之涣、唐朝) 白日依山尽,黄河入海流。 欲穷千里目,更上一层楼。 凉州词(王之涣) 黄河远上白云间,一片孤城万仞 羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门 咏柳(贺知章) 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝 不知细叶谁裁出,二月春风似剪 凉州词(王翰、唐朝) 葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上
- 20 -

风。 红。 还。 山。 孤。 壶。

山。 关。 绦。 刀。 催。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人 江雪(柳宗元、唐朝) 千山鸟飞绝,万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。 寻隐者不遇(贾岛、唐朝) 松下问童子,言师采药去。 只在此山中,云深不知处。 枫桥夜泊(张继、唐朝) 月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁 姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客 游子吟(孟郊、唐朝) 慈母手中线,游子身上衣。 临行密密缝,意恐迟迟归。 浪淘沙(刘禹锡) 九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天 如今直上银河去,同到牵牛织女 望洞庭(刘禹锡) 湖光秋月两相和,谭面无风镜未 遥望洞庭山水翠,白银盘里一青 乐游原(李商隐、唐朝) 向晚意不适,驱车登古原; 夕阳无限好,只是近黄昏。
- 21 -

回!

眠。 船。

涯。 家。 磨。 螺。

咏鹅(骆宾王) 鹅鹅鹅,曲项向天歌。 白毛浮绿水,红掌拨清波。 别懂大(高适、唐朝) 千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。 莫愁前路无知己,天下谁人不识君。 悯农(李绅、唐朝) 锄禾日当午,汉滴禾下土。 谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。 悯农(李绅) 春种一粒粟,秋收万颗子。 四海无闲田,农夫犹饿死。 渔歌子(张志和、唐朝) 西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。 青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。 赋得古原草送别(白居易、唐朝) 离离原上草,一岁一枯荣。 野火烧不尽,春风吹又生。 远芳侵古道,晴翠接荒城。 又送王孙去,萋萋满别情。 忆江南(白居易) 江南好,风景旧曾谙。
- 22 -

日出江花红胜火, 春来江水绿如蓝。 能不忆江南? 山行(杜牧、唐朝) 远上寒山石径斜,白云生处有人家。 停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。 清明(杜牧) 清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。 江南春(杜牧) 千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。 南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。 泊船瓜洲(王安石) 京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。 春风又绿江南岸,明月何时照我还? 元日(王安石、宋朝) 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。 千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。 饮湖上初晴后雨(苏轼、宋朝) 水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。 六月二十七日望湖楼醉书(苏轼)
- 23 -

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。 卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。 惠崇春江晚景(苏轼) 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。 蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。 题西林壁(苏轼) 横看成岭侧成峰,远近高低各不同。 不识庐山真面目,只缘身在此山中。 夏日绝句(李清照、宋朝) 生当作人杰,死亦为鬼雄。 至今思项羽,不肯过江东。 示儿(陆游、宋朝) 死去原知万事空,但悲不见九州同。 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。 秋夜将晓出离门迎凉有感(陆游) 三万里河东入海,五千仞岳上摩天. 遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年. 小池(杨万里、宋朝) 泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。 小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。 春夜喜雨(杜甫) 好雨知时节,当春乃发生。
- 24 -

毕 接 昼 童

晓 竟 天 四 出 孙

梅子 日长 胜日 等闲 山外 暖风 应怜 春色

随风潜入夜,润物细无声。 野径云俱黑,江船火独明。 晓看红湿处,花重锦官城。 出净慈寺送林子方(杨万里 西湖六月中,风光不与四时 莲叶无穷碧,映日荷花别样 时田园杂兴(范成大、宋朝 耘田夜绩麻,村庄儿女各当 未解供耕织,也傍桑阴学种 四时田园杂兴(范成大) 金黄杏子肥,麦花雪白菜花 篱落无人过,唯有蜻蜓蛱蝶 春日(朱熹、宋朝) 寻芳泗水滨,无边光景一时 识得东风面,万紫千红总是 题临安邸(林升、宋朝) 青山楼外楼,西湖歌舞几时 熏得游人醉,直把杭州作汴 游园不值(叶绍翁、宋朝) 屐齿印苍苔,小扣柴扉久不 满园关不住,一枝红杏出墙 墨梅(王冕、元朝)
- 25 -

) 同 红 ) 家 瓜

。 。 。 。

稀。 飞。 新。 春。 休? 州。 开。 来。

我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨 不要人夸颜色好,只留清气满乾 石灰吟(于谦、明朝) 千锤万凿出深山,烈火焚烧若等 粉身碎骨浑不怕,要留清白在人 竹石(郑燮、清朝) 咬定青山不放松,立根原在破岩 千磨万击还坚劲,任尔东西南北 己亥杂诗(龚自珍、清朝) 九州生气恃风雷,万马齐喑究可 我劝天公重抖擞,不拘一格降人 塞下曲(卢纶、唐朝) 月黑雁飞高,单于夜遁逃。 欲将轻骑逐,大雪满弓刀。 池上(白居易) 小娃撑小艇,偷采白莲回。 不解藏踪迹,浮萍一道开。 江上渔者(范仲淹) 江上往来人,但爱鲈鱼美。 君看一叶舟,出入风波里。 书湖阴先生壁(王安石) 茅檐长扫净无苔,花木成畦手自
- 26 -

痕。 坤。 闲。 间。 中。 风。 哀。 才。

栽。

一水护田将绿绕,两山排闼送青来。 乡村四月(翁卷、宋朝) 绿遍山原白满川,子规声里鱼如烟。 乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。 村居(高鼎、清朝) 草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。 儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。 所见(袁枚、清朝) 牧童骑黄牛,歌声振林樾。 意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。 蜂 (罗 隐 、 唐 朝 ) 不论平地与山尖,无限风光尽被占。 采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜。 小儿垂钓(胡令能、唐朝) 蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。 路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人

- 27 -


赞助商链接
相关文章:
人教版小学古诗分类大全_图文
人教版小学古诗分类大全 - 小学古诗分类大全 一、春景诗 1、春晓 唐 孟浩然 2、咏柳 唐 贺知章 3、凉州词 唐 王之涣 春眠不觉晓, 处处闻啼鸟。 夜来风雨声...
人教版小学语文1-6年级课内古诗大全
人教版小学语文1-6年级课内古诗大全 - 人教版小学语文一到六年级课本古诗词集锦 【一年级上册】 画 【唐】王维 静夜思 【唐】李白 远看山有色,近听水无声。...
人教版小学课本中的古诗词大全
人教版小学课本中的古诗词大全 - 小学课本古诗词大全 1、 画——唐朝 王维 远看山有色,近听水无声。 春去花还在,人来鸟不惊。 2、静夜思——唐 李白 床...
人教版小学语文古诗词全汇总
人教版小学语文古诗词全汇总 - 小学阶段古诗词 1.《一去二三里》邵雍(宋) 一去二三里,烟村四五家。亭台六七座,八九十枝花。 2.《画》王维 (唐) 远看...
人教版小学古诗词汇总_图文
人教版小学古诗词汇总 - 人教版小学语文 1-6 年级的古诗词及日积月累 1.《一去二三里》邵雍(宋) 2.《画》王维 (唐) 3.《画鸡》唐寅 (明) 4.《...
人教版小学语文1-6年级古诗大全
人教版小学语文1-6年级古诗大全_语文_小学教育_教育专区。人教版小学语文 1-6 年级古诗大全 【小学一年级】 上册: 静夜思 [唐]李白 床前明月光, 疑是地上霜...
人教版小学语文1-6年级古诗大全
人教版小学语文1-6年级古诗大全_语文_小学教育_教育专区。小学古诗词 人教版小学语文 1-6 年级古 诗大全 【小学一年级】 上册:1.静夜思 李白 床前明月光, 疑...
人教版小学古诗大全(按照朝代、作者分类)_图文
人教版小学古诗大全(按照朝代、作者分类)_语文_小学教育_教育专区。小学,人教版,1至6年级,古诗,大全(按照朝代、作者分类) 小学朝代作者古诗大全《静夜思》 《赠...
人教版小学古诗大全
人教版小学古诗大全_语文_小学教育_教育专区。诵读诗书 厚积薄发 好好学习 天天向上 人教版小学古诗积累大全【一年级上册】 1、画唐?王维 远看山有色,近听水...
人教版小学1-6年级古诗词大全
人教版小学1-6年级古诗词大全 - 人教版小学 1-6 年级古诗词大全(带注释) 【小学一年级】 上册: 《悯农二首》李绅 锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒...
更多相关标签: