当前位置:首页 >> 学科竞赛 >>

2013中国汉字听写大赛复赛题

中国汉字听写大赛复赛题

复赛第一场 1 光绪 Guāng Xù 2 甲胄 jiǎ zhóu 3 梧桐 wú tóng 4 秋毫无犯 qiū háo wú fàn 5 间歇 jiàn xiē 6 味同嚼蜡 w?i tóng jiáo là 7 陡峭 dǒu qiào 8 荷尔蒙 h? ěr m?ng 9 雾凇 w ù sōng 10 颠茄 diān qi? 11 熨帖 yù tiē 12 猢狲 hú sūn 13 图们江 Tú M?n Jiāng 14 恃才傲物 shì cái ào wù 15 腭裂 ? li? 16 秃鹫 tū jiù 17 癞蛤蟆 lài há ma 18 惴惴 不安 zhuì zhuì bù ān 19 髋关节 kuān guān ji? 20 繁文缛节 fán w?n rù ji? 21 咋舌 z ? sh? 22 裘皮 qiú pí 23 沟壑 gōu h? 24 日臻完善 rì zhēn wán shàn 25 恽代英 Yùn D ài Yīng 26 矫揉造作 jiǎo róu zào zuó 27 镪水 qiāng shuǐ 28 炉箅子 lú bì zi 29 分 道扬镳 fēn dào yáng biāo 30 黑曜石 hēi yào shí 31 攥拳头 zuàn quán tou 32 黏稠 ni án chóu 33 三聚氰胺 sān jù qíng àn 34 暴殄天物 bào tiǎn tiān wù 35 拾掇 shí duo 36 束河 Shù H? 37 瓮中捉鳖 w?ng zhōng zhuō biē 38 驽马 nǔ mǎ 39 曾国藩 Zēng Guó Fā n 40 枭首示众 xiāo shǒu shì zhóng 41 谥号 shì hào 42 襁褓 qiǎng bǎo 43 核苷酸 h ? gān suān 44 溘然长逝 k? rán cháng shì 45 摩羯座 mó ji? zuó 46 陀螺 tuó luó 47 桀纣 Ji? Zhóu 48 馥郁 fù yù 49 斧钺 fǔ yu? 50 貔貅 pí xiū 51 汗水涔涔 hàn shuǐ c ?n c?n 52 尥蹶子 liào juě zi 53 万目睚眦 wàn mù yá zì 54 嬷嬷 mó mo 55 神龛 sh? n kān 56 郫县豆瓣 Pí Xiàn dóu bàn 57 兄弟阋墙 xiōng dì xì qiáng 58 荦荦大端 luó lu ó dà duān 复赛第二场 1 蜈蚣 wú gōng 2 破绽 pó zhàn 3 驿站 yì zhàn 4 矫健 jiǎo jiàn 5 焦炭 jiāo tàn 6 涉 密 sh? mì 7 耳熟能详 ěr shú n?ng xiáng 8 隔膜 g? mó 9 造次 zào cì 10 青涩 qīng s ? 11 方兴未艾 fāng xīng w?i ài 12 诧异 chà yì 13 反刍 fǎn chú 14 沉湎 ch?n miǎn 15 烙饼 lào bǐng 16 华尔兹 huá ěr zī 17 捉襟见肘 zhuō jīn jiàn zhǒu 18 萧瑟 xiāo s ? 19 怄气 óu qì 20 椭圆 tuǒ yuán 21 通牒 tōng di? 22 辍学 chuó xu? 23 墩布 dūn b ù 24 揉搓 róu cuo 25 蜥蜴 xī yì 26 端倪 duān ní 27 尔虞我诈 ěr yú wǒ zhà 28 禁锢 jìn gù 29 炮仗 pào zhang 30 殒命 yǔn mìng 31 择菜 zhái cài 32 凋敝 diāo bì 33 扑 尔敏 pū ěr mǐn 34 毕肖 bì xiào 35 造诣 zào yì 36 天赋异禀 tiān fù yì bǐng 37 跋 扈 bá hù 38 桔梗 ji? gěng 39 皴裂 cūn li? 40 颐指气使 yí zhǐ qì shǐ 41 苔藓 tái xiǎn 42 蚩尤 Chī Yóu 43 火铳 huǒ chóng 44 囿于成见 yóu yú ch?ng jiàn 45 嵇康 Jī K āng 46 草菅人命 cǎo jiān r?n mìng 47 槽子糕 cáo zi gāo 48 蘸水钢笔 zhàn shuǐ gā ng bǐ 49 壅塞 yōng s? 50 日冕 rì miǎn 51 岱宗 Dài Zōng 52 攫取 ju? qǔ 53 瓜瓤 gu ā ráng 54 插科打诨 chā kē dǎ hùn 复赛第三场 1 滂沱 pāng tuó 2 妖孽 yāo ni? 3 嘉陵江 Jiā Líng Jiāng 4 疮痂 chuāng jiā 5 暮霭 m ù ǎi 6 杯盘狼藉 bēi pán láng jí 7 湿疹 shī zhěn 8 饶恕 ráo shù 9 惆怅 chóu chàng 10 盘桓 pán huán 11 层峦叠嶂 c?ng luán di? zhàng 12 范畴 fàn chóu 13 杂烩 zá hu ì 14 蝉蜕 chán tuì 15 淤积 yū jī 16 扎筏子 zā fá zi 17 装裱 zhuāng biǎo 18 中流 砥柱 zhōng liú dǐ zhù 19 翘楚 qiáo chǔ 20 余烬 yú jìn 21 疑窦丛生 yí dóu cóng sh ēng 22 摒除 bìng chú 23 杀手锏 shā shǒu jiǎn 24 鼹鼠 yǎn shǔ 25 喇嘛 lǎ ma 26 鳜 鱼 guì yú 27 赭石 zhě shí 28 淄博 Zī Bó 29 腌臜 ā zā 30 奉为圭臬 f?ng w?i guī ni ? 31 矽肺病 xī f?i bìng 32 自惭形秽 zì cán xíng huì 33 虫豸 chóng zhì 34 乌桕 w ū jiù 35 轮毂 lún gǔ 36 每况愈下 měi kuàng yù xià 37 瞿塘峡 Qú Táng Xiá 38 犰狳 qiú yú 39 踽踽独行 jǔ jǔ dú xíng 40 宁馨儿 níng xīn ?r 41 糨糊 jiàng hu 42 趔趄

li? qie 43 温庭筠 Wēn Tíng Yún 44 穷兵黩武 qióng bīng dú wǔ 45 伽马刀 gā mǎ dāo 46 喷嚏 pēn tì 47 藿香 huó xiāng 48 遒劲 qiú jìng 49 居心叵测 jū xīn pǒ c? 50 剐蹭 guǎ c?ng 51 黑黢黢 hēi qū qū 52 商榷 shāng qu? 53 纵横捭阖 zóng h?ng bǎi h? 54 白 垩纪 bái ? jì 55 缫丝 sāo sī 56 滁州 Chú Zhōu 57 烤麸 kǎo fū 58 梦魇 m?ng yǎn 59 苜蓿 mù xu 60 弄璋之喜 nóng zhāng zhī xǐ 61 顶礼膜拜 dǐng lǐ mó bài 62 阴霾 yīn m ái 63 虢国夫人 Guó Guó Fū Ren 64 厉兵秣马 lì bīng mó mǎ 65 岳麓书院 Yu? Lù Shū Yuàn 66 伽倻琴 jiā yē qín 67 隋炀帝 Suí Yáng Dì 68 蹴鞠 cù jū 69 熠熠生辉 yì yì shēng huī 70 犟嘴 jiàng zuǐ 71 崴脚 wǎi jiǎo 72 户枢不蠹 hù shū bù dù 复赛第四场 1 扭捏 niǔ nie 2 蒲扇 pú shàn 3 乾坤 qián kūn 4 按图索骥 àn tú suǒ jì 5 煽情 sh ān qíng 6 推卸 tuī xi? 7 眼花缭乱 yǎn huā liáo luàn 8 电饭煲 diàn fàn bāo 9 瓜葛 guā g? 10 昙花一现 tán huā yī xiàn 11 次生林 cì shēng lín 12 干涸 gān h? 13 稚嫩 zhì n?n 14 紫檀 zǐ tán 15 怨天尤人 yuàn tiān yóu r?n 16 搭档 dā dàng 17 手榴弹 sh ǒu liú dàn 18 漕运 cáo yùn 19 颤颤巍巍 chàn chan wēi wēi 20 硌牙 g? yá 21 日珥 r ì ěr 22 擀面杖 gǎn miàn zhàng 23 撂挑子 liào tiāo zi 24 鸢尾花 yuān wěi huā 25 硒 鼓 xī gǔ 26 灯芯绒 dēng xīn róng 27 虹吸 hóng xī 28 磨刀霍霍 mó dāo huó huó 29 荨 麻疹 xún má zhěn 30 猕猴 mí hóu 31 万马齐喑 wàn mǎ qí yīn 32 虱子 shī zi 33 矢量 shǐ liàng 34 辎重 zī zhóng 35 美轮美奂 měi lún měi huàn 36 梭镖 suō biāo 37 器宇 轩昂/气宇轩昂 qì yǔ xuān áng 38 嘎嘣脆 gā bēng cuì 39 皂荚 zào jiá 40 掣肘 ch? zhǒu 41 煊赫 xuān h? 42 捋虎须 luō hǔ xū 43 黄疸 huáng dǎn 44 璞玉 pú yù 45 豢养 huàn yǎng 46 炭疽杆菌 tàn jū gǎn jūn 47 鬃毛 zōng máo 48 紧箍咒 jǐn gū zhóu 49 镍 币 ni? bì 50 坩埚 gān guō 51 犁铧 lí huá 52 龋齿 qǔ chǐ 53 整饬 zhěng chì 54 绥 靖 suí jìng 55 朝觐 cháo jìn 56 诡谲 guǐ ju? 57 茱萸 zhū yú 58 尺蠖 chǐ huó 59 陶埙 táo xūn 60 赳赳武夫 jiū jiū wǔ fū 61 丙烷 bǐng wán 62 襄樊 Xiāng Fán 63 糗 事 qiǔ shì 64 妆奁 zhuāng lián 65 箭镞 jiàn zú 66 眄视 miàn shì 67 觊觎 jì yú 68 僭越 jiàn yu? 69 呦呦鹿鸣 yōu yōu lù míng 70 醍醐灌顶 tí hú guàn dǐng 71 蛏子 ch ēng zi 72 束脩 shù xiū 73 郓城 Yùn Ch?ng 74 踆乌 cūn wū 复赛第五场 1 凭证 píng zh?ng 2 吝啬 lìn s? 3 坍塌 tān tā 4 拨浪鼓 bō lang gǔ 5 闰年 rùn ni án 6 胖墩墩 pàng dūn dūn 7 荆轲 Jīng Kē 8 荠菜 jì cài 9 诅咒 zǔ zhóu 10 感激涕零 gǎn jī tì líng 11 钝器 dùn qì 12 缅甸 Miǎn Diàn 13 拼凑 pīn cóu 14 牙龈 yá yín 15 清冽 qīng li? 16 晕厥 yūn ju? 17 抑郁 yì yù 18 亦步亦趋 yì bù yì qū 19 橄榄 gǎn lǎn 20 水泵 shuǐ b?ng 21 嗅觉 xiù ju? 22 众口铄金 zhóng kǒu shuó jīn 23 日薄西山 rì bó xī shān 24 冰激凌 bīng jī líng 25 斑鸠 bān jiū 26 炙手可热 zhì shǒu kě r? 27 轻佻 qīng tiāo 28 纽扣 niǔ kóu 29 寅吃卯粮 yín chī mǎo liáng 30 愁肠百结 chó u cháng bǎi ji? 31 挟持/胁持 xi? chí 32 钙化 gài huà 33 秤砣 ch?ng tuó 34 扫帚 s ào zhou 35 琵琶 pí pa 36 窃据要津 qi? jù yào jīn 37 宁缺毋滥 nìng quē wú làn 38 纨 绔子弟 wán kù zǐ dì 39 涣散 huàn sàn 40 黄芪 huáng qí 41 腱鞘炎 jiàn qiào yán 42 凌霄花 líng xiāo huā 43 改锥 gǎi zhuī 44 品脱 pǐn tuō 45 浑浑噩噩 hún hún ? ? 46 崔嵬 cuī w?i 47 油渍 yóu zì 48 疖子 jiē zi 49 揣度 chuǎi duó 50 嗲声嗲气 diǎ sh ēng diǎ qì 51 荏苒 rěn rǎn 52 自刎 zì wěn 53 苋菜 xiàn cài 54 吞噬 tūn shì 55 虔 诚 qián ch?ng 56 瑕不掩瑜 xiá bù yǎn yú 57 阻尼 zǔ ní 58 上颚/上腭 shàng ? 59 岑 寂 c?n jì 60 僳僳族 Lì Sù Zú 61 盥洗室 guàn xǐ shì 62 马褂 mǎ guà 63 自怨自艾 z

ì yuàn zì yì 64 蟠桃 pán táo 65 镌刻 juān k? 66 诳语 kuáng yǔ 67 搪瓷 táng cí 68 蕨类植物 ju? l?i zhí wù 69 烤馕 kǎo náng 70 社稷 sh? jì 71 滹沱河 Hū Tuó H? 复赛第六场 1 意蕴 yì yùn 2 扼腕 ? wàn 3 瑰宝 guī bǎo 4 浑天仪 hún tiān yí 5 蚯蚓 qiū yǐn 6 密 密匝匝 mì mi zā zā 7 金銮殿 jīn luán diàn 8 兆赫 zhào h? 9 门槛/门坎 m?n kǎn 10 阡 陌 qiān mó 11 楔形文字 xiē xíng w?n zì 12 诙谐 huī xi? 13 洗漱 xǐ shù 14 斑驳陆 离 bān bó lù lí 15 臼齿 jiù chǐ 16 肱骨 gōng gǔ 17 番石榴 fān shí liu 18 座头鲸 zuó tóu jīng 19 阑尾炎 lán wěi yán 20 糍粑 cí bā 21 触类旁通 chù l?i páng tōng 22 告罄 gào qìng 23 蓦然回首 mó rán huí shǒu 24 跷跷板 qiāo qiāo bǎn 25 羌笛 qiāng d í 26 考妣 kǎo bǐ 27 蒸馏水 zhēng liú shuǐ 28 煞有介事 shà yǒu ji? shì 29 怪癖 gu ài pǐ 30 岐黄 qí huáng 31 耳蜗 ěr wō 32 遴选 lín xuǎn 33 消弭 xiāo mǐ 34 怂恿 s ǒng yǒng 35 犹豫不决 yóu yù bù ju? 36 腈纶 jīng lún 37 卿卿我我 qīng qīng wǒ wǒ 38 滑熘 huá liū 39 阑珊 lán shān 40 舍利子 sh? lì zǐ 41 蹙额 cù ? 42 螟蛉 míng líng 43 铩羽而归 shā yǔ ?r guī 44 癔症 yì zh?ng 45 木铎 mù duó 46 嘎达梅林 Gā Dá M?i Lín 47 瘐毙 yǔ bì 48 胱氨酸 guāng ān suān 49 箪食瓢饮 dān sì piáo yǐn 50 沉疴 ch ?n kē 51 裙裾 qún jū 52 廉颇 Lián Pō 53 蔺相如 Lìn Xiàng Rú 54 邋遢 lā ta 55 鞑 靼 Dá Dá 56 鳏寡孤独 guān guǎ gū dú 57 兖州 Yǎn Zhōu 58 翁同龢 Wēng Tóng H? 59 齑 粉 jī fěn 复赛第七场 1 集腋成裘 jí y? ch?ng qiú 2 危如累卵 wēi rú lěi luǎn 3 蹿红 cuān hóng 4 拓扑学 tu ó pū xu? 5 菽粟 shū sù 6 刮痧 guā shā 7 鳕鱼 xuě yú 8 芦笙 lú shēng 9 羸弱 l?i ruó 10 豇豆 jiāng dóu 11 荸荠 bí qi 12 锒铛入狱 láng dāng rù yù 13 莞尔一笑 wǎn ě r yī xiào 14 金兀术 Jīn Wù Zhú 15 甘霖 gān lín 16 怙恶不悛 hù ? bù quān 17 蛲虫 n áo chóng 18 苏洵 Sū Xún 19 髭须 zī xū 20 耄耋之年 mào di? zhī nián 21 鳄梨 ? lí 22 戗面馒头 qiàng miàn mán tou 23 戎马倥偬 róng mǎ kǒng zǒng 24 谄谀 chǎn yú 25 痈 疽 yōng jū 26 扶乩 fú jī 27 东施效颦 dōng shī xiào pín 28 缱绻 qiǎn quǎn 29 膻腥 shān xīng 30 蓬荜生辉 p?ng bì shēng huī 31 旖旎 yǐ nǐ 32 忝列门墙 tiǎn li? m?n qi áng 33 鸸鹋 ?r miáo 34 卖官鬻爵 mài guān yù ju? 35 芒砀山 Máng Dàng Shān 36 荫翳 /阴翳 yīn yì 37 礌石 l?i shí 38 皋陶 Gāo Yáo 39 袍笏登场 páo hù dēng chǎng 40 干 哕 gān yue 41 祭酹 jì l?i 42 龙骧虎峙 lóng xiāng hǔ zhì 43 谢道韫 Xi? Dào Yùn 44 浮槎 fú chá 45 耆寿耇老 qí shóu gǒu lǎo 46 瓮牖绳枢 w?ng yǒu sh?ng shū 47 耒耜 l ěi sì 48 俟河之清 sì h? zhī qīng 49 斫轮老手 zhuó lún lǎo shǒu 50 水螅 shuǐ xī 51 越俎代庖 yu? zǔ dài páo 52 栉风沐雨 zhì fēng mù yǔ 53 亵渎 xi? dú 54 饿殍/饿莩 ? piǎo 55 稗官野史 bài guān yě shǐ 56 卷帙浩繁 juàn zhì hào fán 57 九省通衢 jiǔ sh ěng tōng qú 58 饾饤 dóu dìng 59 裂璺 li? w?n 复赛第八场 1 奚落 xī luó 2 结缔组织 ji? dì zǔ zhī 3 逻辑 luó jí 4 搭讪 dā shàn 5 肄业 yì y? 6 始作俑者 shǐ zuó yǒng zhě 7 岳阳楼 Yu? Yáng Lóu 8 豆蔻 dóu kóu 9 肇事 zhào shì 10 信手拈来 xìn shǒu niān lái 11 普惠制 pǔ huì zhì 12 痉挛 jìng luán 13 秦桧 Qín Huì 14 纷至沓来 fēn zhì tà lái 15 泯灭 mǐn mi? 16 毽子 jiàn zi 17 玉玺 yù xǐ 18 柴扉 ch ái fēi 19 针灸 zhēn jiǔ 20 橛子 ju? zi 21 忖度 cǔn duó 22 众目睽睽 zhóng mù kuí ku í 23 犄角 jī jiǎo 24 傀儡 kuǐ lěi 25 振聋发聩 zh?n lóng fā kuì 26 卜筮 bǔ shì 27

乖戾 guāi lì 28 籼稻 xiān dào 29 蓖麻 bì má 30 涞源 Lái Yuán 31 达斡尔族 Dá Wó ?r Zú 32 巉岩 chán yán 33 渊薮 yuān sǒu 34 玳瑁 dài mào 35 剜肉补疮 wān róu bǔ chuāng 36 嵯峨 cuó ? 37 锱铢必较 zī zhū bì jiào 38 狷介 juàn ji? 39 仡佬族 Gē Lǎo Zú 40 醪糟 láo zāo 41 双髻鲨 shuāng jì shā 42 尘寰 ch?n huán 43 佞臣 nìng ch?n 44 燧石 suì sh í 45 婺源 Wù Yuán 46 趸船 dǔn chuán 47 篦子 bì zi 48 骰子 tóu zi 49 煮豆燃萁 zhǔ d óu rán qí 50 鼙鼓 pí gǔ 51 禳解 ráng jiě 52 傩戏 nuó xì 53 拓跋氏 复赛第九场 1 舴艋 z? měng 2 曳光弹 y? guāng dàn 3 颉颃 xi? háng 4 探囊取物 tàn náng qǔ wù 5 戆直 zhuàng zhí 6 戳脊梁骨 chuō jǐ liang gǔ 7 饥肠辘辘 jī cháng lù lù 8 徽号 hu ī hào 9 虹鳟鱼 hóng zūn yú 10 鏖战 áo zhàn 11 料峭 liào qiào 12 饸饹 h? le 13 合 卺 h? jǐn 14 蟊贼 máo z?i 15 骶骨 dǐ gǔ 16 罅隙 xià xì 17 碌碡 liù zhou 18 芝罘 山 Zhī Fú Shān 19 旱魃 hàn bá 20 歃血为盟 shà xu? w?i m?ng 21 保墒 bǎo shāng 22 嫘 祖 L?i Zǔ 23 出粜 chū tiào 24 倥侗 kōng tóng 25 铁蒺藜 tiě jí li 26 楞严经 L?ng Y án Jīng 27 悭吝 qiān lìn 28 酬酢 chóu zuó 29 誊录 t?ng lù 30 瘰疬 luǒ lì 31 鲥鱼 shí yú 32 得鱼忘筌 d? yú wàng quán 33 蝾螈 róng yuán 34 以儆效尤 yǐ jǐng xiào y óu 35 五蕴皆空 wǔ yùn jiē kōng 36 乜斜 miē xie 37 窨井 yìn jǐng 38 寤寐求之 wù m ?i qiú zhī 39 飨宴 xiǎng yàn 40 擤鼻涕 xǐng bí tì 41 柽柳 chēng liǔ 42 牛蒡 niú b àng 43 年高德劭 nián gāo d? shào 44 斑蝥 bān máo 45 桁架 h?ng jià 46 薅草 hāo c ǎo 47 袼褙 gē bei 48 转捩点 zhuǎn li? diǎn 49 糌粑 zān ba 50 符箓 fú lù 51 凼肥 d àng f?i 52 玉墀 yù chí 53 瞀儒 mào rú 54 欸乃 ǎi nǎi 55 清癯 qīng qú 56 匏瓜 pá o guā 57 纡尊降贵 yū zūn jiàng guì 58 鞣制 róu zhì 59 喟然长叹 kuì rán cháng tà n 60 怨怼 yuàn duì 61 芫荽 yán suī 62 砥砺 dǐ lì 63 氤氲 yīn yūn 64 撷英 xi? yī ng 65 伏羲 Fú Xī 66 胶柱鼓瑟 jiāo zhù gǔ s? 67 绾发 wǎn fà 复赛第十场 1 延宕 yán dàng 2 刨花板 bào huā bǎn 3 下巴颏儿 xià ba kē r 4 打醮 dǎ jiào 5 馏 馒头 liù mán tou 6 稼穑 jià s? 7 蟾宫折桂 chán gōng zh? guì 8 铣床 xǐ chuáng 9 酚 酞 fēn tài 10 罪愆 zuì qiān 11 仓廪 cāng lǐn 12 胡子拉碴 hú zi lā chā 13 龃龉 j ǔ yǔ 14 一绺 yī liǔ 15 骈体文 pián tǐ w?n 16 鬼蜮伎俩 guǐ yù jì liǎng 17 嘧啶 m ì dìng 18 撅断 juē duàn 19 朗姆酒 lǎng mǔ jiǔ 20 汜水关 Sì Shuǐ Guān 21 溽暑 rù shǔ 22 刀俎 dāo zǔ 23 臧否 zāng pǐ 24 猞猁 shē lì 25 螺钿 luó diàn 26 草履虫 cǎ o lǚ chóng 27 酯化反应 zhǐ huà fǎn yìng 28 鳗鲡 mán lí 29 铴锣 tāng luó 30 菟丝 子 tù sī zǐ 31 毛茛 máo g?n 32 会稽山 Kuài Jī Shān 33 贻害无穷 yí hài wú qióng 34 胼手胝足 pián shǒu zhī zú 35 掮客 qián k? 36 鸣镝 míng dí 37 鹭鸶 lù sī 38 趿拉 t ā la 39 山魈 shān xiāo 40 笸箩 pǒ luo 41 一抔黄土 yī póu huáng tǔ 42 甾醇 zāi ch ún 43 蕴藉 yùn ji? 44 玉簪 yù zān 45 玉箧 yù qi? 46 宽宥 kuān yóu 47 髯口 rán kou 48 老媪 lǎo ǎo 49 蓬头跣足 p?ng tóu xiǎn zú 50 如椽之笔 rú chuán zhī bǐ 51 云岫 y ún xiù 52 云谲波诡 yún ju? bō guǐ 53 关心民瘼 guān xīn mín mó 54 贲门 bēn m?n 55 玉樽 yù zūn 56 暴戾恣睢 bào lì zì suī 57 流睇 liú dì 58 缟素 gǎo sù 59 咂啖 zā d àn 60 籀文 zhóu w?n 61 悒悒不欢 yì yì bù huān 62 酆都城/丰都城 Fēng Dū Ch?ng 63 滟 滪堆 Yàn Yù Duī 64 鞋襻 xi? pàn 65 薨殁 hōng mó 66 颛顼 Zhuān Xū


相关文章:
2013中国汉字听写大大赛题目及详解
2013中国汉字听写大赛题目及详解 - 第一期 题目 光绪 间歇 甲胄 味同嚼蜡 梧桐 陡峭 秋毫无犯 荷尔蒙 雾凇 颠茄 熨帖 猢狲 图们江 恃才傲物 腭裂 秃鹫 癞...
2013年中国汉字听写大会题目(全部13期)
2013中国汉字听写大会题目(全部13期) - 2013中国汉字听写大会题目 第一期 题目 光绪 间歇 甲胄 味同嚼蜡 梧桐 陡峭 秋毫无犯 荷尔蒙 雾凇 颠茄 熨帖 猢狲 ...
汉字听写大赛题库(全部词语+拼音+解释)
汉字听写大赛题库(全部词语+拼音+解释) - 1、中国汉字听写大会复赛第一场的词语 (2013-08-02) 光绪:guāng xù 皇帝名 甲胄:jiǎ zhòu 盔甲衣胄 梧桐:wú...
中国汉字听写大会题目大全2013-2014(全)
中国汉字听写大会题目大全2013-2014(全)_演讲/主持_工作范文_实用文档。高三字音...成人书写正确率:10% 2014 中国汉字听写大会复赛第六场题库 1.【穹庐】注音:...
2016中国汉字听写大赛题库【最新】
2016 中国汉字听写大赛题库【最新】《中国汉字听写大会》是中央电视台、国家语委于 2013 年推出的大型原创文化类电视节目。在今年的汉字听写大会举行之...
2013中国汉字听写大会 第一场考题(详解)
2013中国汉字听写大会 第一场考题(详解)_文学研究_人文社科_专业资料。中国汉字...2013中国汉字听写大会题... 8页 免费 喜欢此文档的还喜欢 中国...
四年级汉字听写大赛试题
52.都江堰 dū jiānɡ yàn: 中国古代著名水利工程之一,在四川省 4 灌县境内...汉字听写大赛复赛试题 暂无评价 2页 1下载券 汉字听写大赛预赛试题 暂无评价 ...
2013中国汉字听写大会题目及详解(第七期)
2013中国汉字听写大会题目及详解(第七期) - 越来越多的人使用键盘书写,用惯了电脑的人手写汉字的能力会 下降。针对汉字手写危机,央视科教频道推出了《中国汉字听写...
2013中国汉字听写大赛(8-13期)题目及详解
2013中国汉字听写大赛(8-13期)题目及详解 - 2013 中国汉字听写大会 9 月 20 日周五晚 第八期大赛题目及详 解,内容仅供参考。 第八期 题目 奚落 逻辑 搭讪 ...
2015年中国汉字听写大会题库
2015年中国汉字听写大会题库 - 2015 年中国汉字听写大会题目全集(1--13) 2015 汉听复赛第一场题库 1.【谈笑风生】 拼音:tán xiào fēng shēng 释义:形容...
更多相关标签: