当前位置:首页 >> 学科竞赛 >>

实验中学汉字听写第四次选拨赛

实验中学汉字听写第四次选拨赛

1、chūn guāng míng mèi 2、bǎo jīng fēng shuāng 3、bié jù jiàng xīn 4、zhuā ěr náo sāi 5、kāng kǎi jī áng 6、zhòng mù kuí kuí 7、rú shì zhòng fù 8、zàng shēn yū fù 9、dié dié bù xiū 10、gū lòu guǎ wén 11、shì qiáng líng ruò 12、tiān yī wú fèng 13、xiá lù xiāng féng

14、nù bù kě è 15、shì sǐ rú guī 16、jí mù yuǎn tiào 17、chóu chàng 18、lǔ lüè 19、fēng chén pú pú 20、duó kuàng ér chū 21、cì hou 22、mǎn mù chuāng yí 23、gēn shēn dì gù 24、xiào róng kě jū 25、ān zhī ruò sù 26、máo sè dùn kāi 27、wàng zì fěi bó

28、yù bàng xiāng zhēng 29、cái huá héng yì 30、bào tiào rú léi 31、wàn mǎ bēn téng 32、zhāng guān lǐ dài 33、zì shǐ zhì zhōng 34、tiān zào dì shè 35、fēn dào yáng biāo 36、bō luàn fǎn zhèng 37、tíng tíng yù lì 38、yǎo wén jiáo zì 39、guǐ fǔ shén gōng 40、cēn cī bù qí 41、yǎng zūn chǔ yōu

42、jiá rán ér zhǐ 43、háo táo dà kū 44、hóng piān jù zhì 45、qián yí mò huà 46、xián qíng yì zhì 47、xīn cháo péng pài 48、kèrá n chá ng shì 49、chū lèi bá cuì 50、xū huái ruò gǔ 51、shú shì wú dǔ 52、qī shì dà o mí ng 53、lǎo móu shēn suàn 54、gū zhù yī zhì 55、gū kǔ líng dīng

56、gū jūn fèn zhàn 57、zhuāng qiāng zuò shì 58、lóng téng hǔ yuè 59、fēng chí diàn chè 60、zì cá n xí ng huì bó gǔ tōng jīn fèn yǒng dāng xiān miào yǔ lián zhū mín bù liáo shēng dēng fēng zào jí míng chá qiū háo duàn zhāng qǔ yì


相关文章:
更多相关标签: